Teithiau Cyfnewid

Ymweliad gan Chorale Du Lac i Ben-y-bont Mai 2018

Mae Côr Tabernacl yn falch iawn i groesawu Chorale du Lac from Villenave d'Ornon ger Bordeaux, ar ymweliad arall a Phen-y-bont, o ddydd Iau 17eg Mai hyd ddydd Mawrth 22ain Mai 2018.
Cynhelir cyngerdd ar Nos Wener Mai 18fed am 7 o'r gloch, gyda'r ddau gôr yn perfformio, ynghyd a Chôr Ysgol Gynradd Trelales. Tocynnau yn £8. Bydd Chorale Du Lac hefyd yn cymryd rhan mewn cyngerdd yn Eglwys yr Holl Saint, Porthcawl ar Nos Lun 21ain Mai am 7 o'r gloch. Bydd aelodau Chorale Du Lac yn rhedeg stondin yn gwerthu nwyddau Ffrengig rhwng 10 o'r gloch ac 1 o'r gloch, fore Gwener tu allan i Dŷ Carnegie. Digwyddiadau eraill yn ystod yr ymweliad bydd Twmpath yn Eglwys Gatholig y Santes Fair, Ffordd Eweni ar nos Sadwrn, Mai 19eg, ymweliad a Distyllfa Penderyn a thref Aberhonddu a chyfle i wylio'r Briodas Frenhinol.

Cyhoeddwyd 27/04/2018

Côr i ymweld a Villenave d'Ornon, Gorffennaf 2017

Bydd aelodau o Gôr y Tabernacl yn ymweld â Villenave d'Ornon, ger Bordeaux, unwaith eto, er mwyn cymryd rhan mewn Gŵyl o Gerddoriaeth Ewropeaidd wedi ei threfnu gan bwyllgor gyfeillio Villenave. Mae'r rhaglen ar gyfer yr ymweliad dros pum diwrnod ar ddechrau Mehefin yn cael ei threfnu ar hyn o bryd, gyda Côr y Tabernacl yn perfformio mewn dau digwyddiad, gan ymuno â chorau eraill o wledydd Ewrop. Bydd rhaglen y Côr yn ddathliad o Gerddoriaeth Gymreig, gyda darnau gan Karl Jenkins, Eric Jones, Arwel Hughes ac eraill. Mae aelodau'r Côr hefyd yn edrych ymlaen i adnewyddu eu cyfeillgarwch gyda Chorale du Lac a rhannu llwyfan gyda hwy unwaith eto.

Cyhoeddwyd 02/05/2017

Ymweliad y Côr Ffrengig, Mehefin 2014

Mae aelodau'r Gymdeithas Gerddorol yn edrych ymlaen nawr at ymweliad Chorale du Lac fel rhan o ddathliadau yr efeillio rhyngdrefol gyda Villenave d'Ornon, yn ymyl Bordeaux, a ddechreuodd ugain mlynedd yn ôl. Mae llawer o'r digwyddiadau cerddorol a chymdeithasol ar gyfer yr ymweliad pedwar-diwrnod ym mis Mehefin wedi'u trefnu erbyn hyn.

Bydd cyngerdd ar Ddydd Gwener Mehefin 6ed, pan fydd y cor o Ffrainc a chôr Tabernacl yn ymuno a chôr plant Ysgol Gynradd Oldcastle i gyflwyno rhaglen llawn amrywiaeth gyda cherddoriaeth o bob arddull a chyfnod. Bydd rhaglen Côr Tabernacl yn cynnwys darnau gan Faure, Handel, Karl Jenkins a John Rutter. Pris y tocynnau fydd £7 i oedolion a £4 i fyfyrwyr.

Bydd Chorale du Lac yn cael ei chroesawu yn swyddogol gan Gyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr mewn derbyniad yn Nhy Carnegie ar Ddydd Iau, Mehefin 5ed.
Un o'r gweithgareddau cyntaf a drefnwyd gan y côr fydd Twmpath yng Nghanolfan Gymuned Bracla ar nos Iau, Mehefin 5ed, a bydd y gweithgareddau wedi'u trefnu gan y pwyllgor efeillio fydd ymweliadau â Chrochendy Ewenni, yr Ardd Ffisegol yn y Bontfaen, Ty Llancaeach, Ffatri Chwisgi Penderyn a thaith bws (top agored) o gwmpas Caerdydd. Digwyddiad olaf yr ymweliad fydd y cinio swyddogol a drefnwyd ar gyfer Ddydd Sadwrn Mehefin 7fed yng Nghlwb Golff Southerndown.

Cyhoeddwyd 28/04/2014

Taith y Côr i Bordeaux

Yn 2012, estynnwyd gwahoddiad i'r côr deithio tramor i Villenave d'Ornon, sef gefeilldref Ffrengig Pen-y-bont, fel rhan o ddathliadau 20 mlynedd o efeillio. Felly, ar ddechrau mis Medi 2013 aeth parti o dros 40 (cantorion, ffrindiau a chynrychiolwyr tref Pen-y-bont) i faes awyr Bryste i hedfan i Bordeaux. Mae Villenave d'Ornon yn dref fach ar ymylon y ddinas hardd honno yn agos i arfordir Môr yr Iwerydd. Wedi cyrraedd yn ddiogel, aethom ni yn syth at "Cylchdro Pen-y-bont" yn Villenave, i gael ein croesawu yn swyddogol gan Faer y dref.

Buom ni yn aros am 5 niwrnod, rhai ohonom mewn gwesty a'r lleill gydag aelodau Chorale du Lac oedd wedi ymweld â Phen-y-bont ym 2011. Un cyngerdd a drefnwyd, a rannwyd gyda Chorale du Lac - y cyngerdd wedi dechrau am 9 gyda'r côr o Ffrainc felly roedd hi'n hanner awr wedi deg y nos cyn inni ddechrau canu! Roedd rhaglen ein côr ni yn cynnwys darnau mewn sawl arddull wahanol - clasurol, ysgafn, emynau Cymraeg ac un darn Ffrengig wrth gwrs! Hefyd perfformiwyd eitemau gan Richard Logan a Sheila Adams. Roedd y gynulleidfa wrth eu bodd gyda'r rhaglen a'r côr wedi canu ar ei orau, heb amheuaeth. Mae'n rhaid llongyfarch Kevin Adams, yr arweinydd a Lowri Phillips, oedd yn cyfeilio, am eu gwaith caled yn ein paratoi at safon mor uchel.

Synnodd pawb ar haelioni anhygoel tîm gefeillio Villenave a'r trefniadau gwych o'r funud y cyrhaeddom ni. Roedd sawl taith yn ystod yr ymweliad - un o gwmpas dinas Bordeaux, un i fae hardd Arcachon yn cynnwys taith o gwmpas y bae mewn cwch, ac un i bentref bert, hynafol St. Emilion sy'n enwog am ei win ac yn llawn siopau blasu-gwin. Ar y bore Sadwrn aeth pawb at "Ffair Cymdeithasau" a helpu rhedeg stondin tref Pen-y-bont. Roedd y croeso yn cynnwys dau bryd o fwyd - a gwin! - bob dydd, yn aml mewn bwytai hyfryd yr ardal. Ar y noson olaf cynhaliwyd cinio ffarwel arbennig a phob un wrth ei fodd gyda'r bwffe blasus a baratowyd inni. Roedd y cyd-ganu ar ddiwedd y noson yn profi llwyddiant ein hymweliad a'r cyfeillgarwch twymgalon rhwng y ddwy dre.

Mae Chorale du Lac yn dod nôl i befformio ym Mhen-y-bont mis Mehefin 2014 a bydd eisie llawer o waith paratoi i sicrhau fod y croeso iddynt hwy yr un mor dda!Cyhoeddwyd 16/02/2014